Zasady postępowania

Informacje o zasadach postępowania z chemikaliami basenowymi
Przechowywanie:

 1. Przechowywać tylko w chłodnych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
 2. Pojemniki trzymać zawsze szczelnie zamknięte.
 3. Nie przechowywać w pomieszczeniu z żywnością oraz materiałami wrażliwymi na korozję.
 4. Nie przechowywać w pomieszczeniu z materiałami łatwopalnymi jak farby, oleje, rozpuszczalniki, odpady, drewno i tłuszcz.
 5. Chronić przed dostępem dzieci!
 6. Unikać promieniowania słonecznego i gwałtownych zmian temperatury.
 7. Produkty chlorowe stałe/granulaty/NIGDY nie przechowywać bezpośrednio nad, pod, lub obok płynnych i/lub zawierających kwasy. Przy zmieszaniu powstaje chlor gazowy!
 8. Nigdy nie mieszać chloru organicznego z nieorganicznym. Możliwość wybuchu!

Postępowanie:

 1. Przy uszkodzeniu pojemników lub rozsypaniu produktu zwrócić uwagę, aby nie zmieszał się on z innymi produktami!
 2. Celem usunięcia rozsypanych produktów zapoznać się z ulotką bezpieczeństwa.
 3. Zanieczyszczone powierzchnie zmyć dużą ilością wody!
 4. Używać rękawic ochronnych, okularów ochronnych, w razie potrzeby maski oddechowe.

Ogień:

 1. Produkty chlorowe rozkładają się w wysokich temperaturach. Oprócz tego sprzyjają pożarowi. Zamknięte pojemniki chłodzić mgłą wodną oraz powiadomić straż pożarną o miejscu ich składowania. Nosić maski oddechowe.
 2. Gasić dużą ilością wody!

Pierwsza pomoc:

 • Zabrudzone ubrania natychmiast zdjąć!
 • Skórę zmyć dużą ilością wody!
 • Przy kontakcie z oczami przemyć dokładnie wodą a następnie udać się do lekarza!

Ubiór ochronny:

Fartuchy ochornne, obuwie gumowe, rękawice gumowe, okulary ochronne dokładnie przylegające. Proszę zwracać uwagę na symbole ostrzegawcze, ostrzeżenia o niebezpieczeństwie i porady bezpieczeństwa na etykietach.